8125426611

پښتو ژبه د خپل ليکدود په نه درلودلو له ګڼو ستونزه سره مخ ده. زه غواړم دا ستونزې د ليکدود، زدکړو او تکنالوژۍ په برخو کې وڅېړم. Read More

j j j

Dȧ Afghān likdod lārxod – (v2)

Dȧ Pȧxto, Dari aw Ozbaki lȧpāra nȧway likdod

Dȧ Afghān likdod pāňe ta khȧ rāghlȧy. Pȧ de blog ke ba moġ hatsa kawoo che dȧ Afghān likdod pȧ hakla mȧshware wȧkřoo tȧr tso dȧ belābelo lostoonko lȧ andoono pȧ gaŧa-akhistȧne dȧ pȧxto zhȧbe lȧpāra yaw nȧway likdod wřānde křoo.

— Tori aw Gad-Tori

Tori:
ȧ a ā b c d đ e f g ġ h i j k l m n ň o p q r ř s t ŧ u v w x y z

Gad-Tori:
kh sh gh ch dz ts zh

Pȧr lātin toro dȧ 7 nawyo toro wȧrđerawȧlo sara moġ kawȧlāy shoo che dȧ pȧxto zhȧbe dȧ osani likdod đere ghaŧe stoonze hal křoo. Read More

j j j